!!!sub2020 Açık Çağrı

Başvuru formuna metnin sonundan ulaşabilirsiniz.


 

sub, 2018-2019 dönemlerinde gerçekleştirdiği RJNR projesi ile konuk ve lokal döngüsü yaratarak Çanakkale kültür sanat sahnesine hareket getirdi. 2020 yılında ise !!! projesi ile bu döngüye projenin bağlamları dahilinde çalışmalar üreten deneyimli sanatçı ve araştırmacıları da davet ederek kuşaklar ve disiplinler arası etkileşimin ivmesini artırmayı hedefliyor. ​

 

!!! ​

 

sub 2020 yılı için !!! projesi ile konuk ve lokaazl sanatçılar eşaliğinde, Çanakkale ve çevresine dair ekolojik kavramları hafıza üzerinden disiplinler ve coğrafyalar arası bir yaklaşımla ele alan çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor. 10 aylık bir sürece yayılan, işbirliği ve iletişim temelli yaratıcı dökümantasyon ve haritalama projesi !!!, Çanakkale bölgesindeki dinamiklerden hareketle; yerel ve küresel, doğal ve yapay, geçmiş ve şimdiyi birbirine bağlayan alternatif anlatılar üretmeyi amaçlıyor.

Neden:Nasıl

 

Günümüzde çevresel hassasiyetlere yönelik söylemler ve ana akım anlatılar, toplumun belirli davranış ve ihtiyaçlarını anlamakla birlikte, sorunun temel nedenlerini ortaya çıkarmak ve sorunun özüne dair farkındalığı arttırmak konusunda yetersiz kalmakta. ​ Bu tür ana akım ulusal kimlik ve tarih anlatıları; aynı zamanda, geçmişi hatırlama ve koruma nosyonunu da sembolik atıflar, temsil ve özdeşleştirme mekanizmaları aracılığıyla yürütür. Varlıklarını ezberlenmiş, tekrarlayan roller ve arkaik anlatılarla sürdüren bu anlatılar, geçmiş ya da mevcut koşulların karmaşıklığıyla ilgili olmamakla birlikte, devreden bir kültür oluşturamaz.

Bu nedenle, Çanakkale ve çevresinin hafızasını ekolojik varlık ve süreçlerle olan ilişkileri bağlamında dönüştüren alternatif anlatıların yaratılması, ana akımın çıkmazını aşmak ve güncel kritik sorunlara ve bunların çözümlerine ilişkin alternatif modelleri ve eylemliliği artırmak anlamında önem taşır. Alternatif anlatıda ekoloji vurgusu, doğayı insan ve kültürden ayırmadan bir bütün olarak algılama anlayışı ve üretim/tüketim süreçlerine önermeler geliştirme ihtiyacından yola çıkar. ​

 

Kaz Dağları ve çevresinde yakın bir zamanda gündeme gelen çevre ihtilafları, yerelde uyanan ekolojik farkındalık ve hassasiyet dolayısıyla hayata geçirmek için doğru bir zaman olduğuna inandığımız projenin amacı, destekleyici etkinlikler dahilinde davetli, konuk ve lokal katılımcıların birlikteliklerini ve üretimlerini desteklemek, görünür kılmak ve dolaşıma sokmaktır.  

 

Nisan - Temmuz 2020: Davetli, Konuk ve Lokal Programları* ​

 

!!! projesi mekan, hafıza ve ekoloji bağlamları ile çalışan sanatçı, yazar, küratör, araştırmacı, fotoğrafçı ve akademisyenler için yayınlanan açık çağrı ile katılımcılarını belirleyecek. ​ Birbiriyle ilişkili konular üzerine çalışan sanatçı ve araştırmacılar arasında işbirliklerine ortam hazırlamak, farklı sanatsal üretim süreçlerine tanıklık etmek, kolektif üretimin yollarını ve olanaklarını araştırmak amacıyla Davetli, Konuk ve Lokal programları beraber işleyecek. ​

 

!!! süresince sub, 15 Mayıs - 15 Temmuz tarihleri arasında 3 sanatçı/ araştırmacı grubu ağırlayarak, konuk ve lokal sanatçılar arasında iş birliği olasılıkları yaratmak ve bu birlikteliklerin üretimini desteklemeyi hedefliyor.

 

sub, farklı disiplinlerden benzer konular üzerine çalışan adaylarla iletişime geçecek ve grubun her üyesinin onayı dahilinde oluşacak çalışma gruplarında, koordinasyonu sub inisiyatifinden bir ekip üyesi sağlayacak.

 

*Davetliler; Proje’ye davet ile katılanlar

Konuklar; Proje’ye açık çağrı ile Çanakkale dışından katılanlar

Lokaller; Proje’ye açık çağrı ile Çanakkale’den katılanlar

 

Nisan - Temmuz 2020: Atölyeler

 

10 aylık bir sürece yayılan, iş birliği ve iletişim temelli yaratıcı dokümantasyon ve haritalama projesi !!!, Proje, Çanakkale bölgesindeki dinamiklerden hareketle; yerel ve küreseli, doğal ve kültüreli, geçmiş ve şimdiyi birbirine bağlayan alternatif anlatılar üretmeyi amaçlıyor.

 

Haritalama, proje boyunca bilgiyi üretmek ve organize etmek için ana araç olacak. Veri oluşturma, işleme ve görselleştirme üzerine odaklanan tematik atölye çalışmaları gerçekleşecek. Bu atölyeler ile teorik ve pratik altyapı sağlanırken; aynı zamanda davetliler ve katılımcılar ile oluşturulan gruplar için sub bu çalışmaların mekanı olacak.

 

Temmuz - Ağustos 2020: Ekip Çalışması

 

15 Temmuz - 15 Eylül, sergileme programının hazırlanması için, tüm proje ortaklarına açık olan ekip çalışmasına ayrılacak. Bu süreçte veri ve üretimler yeniden değerlendirilecek, çıktılar (haritalar, dokümantasyon ve arşiv çalışmaları) işlenecek, websitesi’ne aktarılacak ve final sergisi hazırlanacak.

 

Eylül - Kasım 2020: Projenin Sergilenmesi

 

Stüdyo çalışmalarına katılımı destekleyerek; yılın ilk yarısında üretime odaklanırken; bu süreçte ortaya çıkmış olan tüm üretimin sergilenmesi amacıyla, Eylül - Kasım 2020 süresinde kapsamlı bir program oluşturulacak.

 

2020 Aralık - 2021: Projenin Finalize Edilmesi ve Dolaşımı

 

Projenin tamamlanmasını takiben üretimlerin dolaşımını ve etkileşimini sağlamak amacıyla farklı şehirlere yayılacak bir panel/etkinlik serisi düzenlenmesi planlanıyor.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Haberdar edelim

Sosyal Medya

sahaLOGO7-01.png

sub, SAHA Derneği’nin "2019 - 2020 Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu" kapsamında desteklenmektedir.

©2019 sub by sub