sub, 2018-2019 dönemlerinde gerçekleştirdiği RJNR projesi ile konuk ve lokal döngüsü yaratarak Çanakkale kültür sanat sahnesine hareket getirdi.

​​

2020 yılında ise !!! projesiyle bu döngüye, projenin bağlamları dahilinde çalışmalar üreten deneyimli sanatçı ve araştırmacıları da davet ederek kuşaklar ve disiplinler arası etkileşimin ivmesini artırmayı hedefliyor. 

!!!

​sub inisiyatifi tarafından geliştirilen !!!; 10 aylık bir sürece yayılan, Çanakkale ve çevresine dair ekolojik kavramları hafıza üzerinden disiplinler ve coğrafyalar arası bir yaklaşımla ele alan, işbirliği temelli yaratıcı dokümantasyon ve haritalama projesidir.

​Haritalama ve melez pratiklerin anlatım potansiyelinden hareketle, ana akım anlatıların dışına çıkarak alternatif düşünme yollarını teşvik eder. Hafıza ve ekolojiye dair kavramsal bağlantıları örmek amacıyla, dört bölgede (Şehir Merkezleri, Gelibolu Yarımadası, Kaz Dağları ve Kıyı Şeridi) üç ana tema üzerinden hareket eder: “canlanma”, “üretme/tüketme” ve “anma/kutlama”. 

Proje katılımcılarını açık çağrı ile belirlerken, birbuçuk kolektif işbirliğiyle planlanan destekleyici kamusal etkinlikleri, pandeminin ilanı ve şehirler arası ulaşımın kısıtlanmasıyla beraber, çevrimici platformlar üzerinden yürütülmektedir.

sub olarak kapsayıcılık misyonumuzu sürdürerek, katılımcılar arasındaki işbirliklerini ve disiplinler arası etkileşimi tetikleyeceğimiz bir pozisyon alıyoruz. Mevcut katılımcı grubumuz dansçılar, fotoğrafçılar, iletişim tasarımcıları, mimarlar, ressamlar ve videograflardan oluşan araştırma bazlı çalışan çok disiplinli sanatçılar ve eğitimciler.

Proje katılımcılarının, araştırma konularının ve grupların belirlenmesiylenetleşmesiyle sub, önerdiği bölgeler, temalar ve araştırmaların bağlamı doğrultusunda saha ve atölye çalışmaları organize ederek, tüm bu programla tetiklediği üretimleri desteklemeyi ve proje çıktılarının Kasım 2020’de yayınlanacak bir web sitesi üzerinden dolaşımını sağlamayı hedefliyor.

Temel proje kavramlarımızdan biri olan “hafıza” pandeminin getirdiği sorularla beraber ekolojik bağlamlarda dönüşüyor:

! Genişlemeye dayalı neoliberal politikaların neden olduğu doğal ve kültürel ayrımlar, tükenişin ufkunda ne ifade ediyor? Kentsel politik ekolojide kaygısal öncelikler, doğanın tahribatının insanlığın geleceğini tehdit etmesinin ötesine, insan merkezinin dışına çıktığında, bu ayrımları nasıl bir dönüşüm bekliyor?

! Çanakkale’nin metabolizması; kaynaklar ve politikaları bağlamında rejeneratif bir döngü hangi ölçeklerde ve nasıl mümkün kılınabilir?

“Pislik” diye yazar antropolog Mary Douglas, “yerinden edilmiş herhangi bir maddedir. Bir kategori olarak atık, döngüler, yeniden doğum ve kayıpla ilgili simgesel ve duygulanımsal çağrışımlarla yüklüdür.” Genişlemeyen ve döngüsel ölçeklerde “kaynak” olarak atıktan bir kültür yaratabilir mi? Artık ekonomisinin kapsamı nedir ve üretimde yenilik nasıl sağlanabilir, sanat pratiklerinin dönüşümü bu bağlamda nasıl önermeler geliştirebilir?

! Fiziksel/devimsel bağlamda azalan insan etkinliği dijital platformlarda yoğunluk kazanırken, zihinsel/edimsel bağlamda işgücü ve verim politikalarının toplumsal dönüşümünde yeni olasılıklar nelerdir? Merkezsiz bir zemin olarak web, çevrimici örgütlenme biçimlerini ve bu yeni olasılıkları nasıl şekillendirebilir?

Neden:Nasıl

Ana akım ulusal kimlik ve tarih anlatıları geçmişi hatırlama ve koruma nosyonunu sembolik atıflar, temsil ve özdeşleştirme mekanizmaları aracılığıyla yürütür. Varlıklarını ezberlenmiş, tekrarlayan roller ve arkaik anlatılarla sürdüren bu anlatılar, geçmiş ya da mevcut koşulların karmaşıklığıyla ilgili olmamakla birlikte, devreden bir kültür oluşturamaz.

Bu nedenle, Çanakkale ve çevresinin hafızasını ekolojik varlık ve süreçlerle olan ilişkileri bağlamında dönüştüren alternatif anlatıların yaratılması, ana akımın çıkmazını aşmak ve güncel kritik sorunlara ve bunların çözümlerine ilişkin alternatif modelleri ve eylemliliği artırmak anlamında önem taşır. 

Alternatif anlatıda ekoloji vurgusu, doğayı insan ve kültürden ayırmadan bir bütün olarak algılama anlayışı ve üretim/tüketim süreçlerine önermeler geliştirme ihtiyacından yola çıkar.

Haberdar edelim

Sosyal Medya

sahaLOGO7-01.png

sub, SAHA Derneği’nin "2019 - 2020 Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu" kapsamında desteklenmektedir.

©2019 sub by sub